آشنایی با اسناد تجارت خارجی

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
40,000 تومان
40,000 تومان
40,000 تومان

اصول برقرای ارتباط موثر

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
40,000 تومان

اینکوترمز

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

40,000 تومان

قوانین امور گمرکی

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
40,000 تومان