آشنایی با اسناد تجارت خارجی

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
40,000 تومان

آشنایی با فرآیند صادرات

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
40,000 تومان
40,000 تومان
40,000 تومان
40,000 تومان

آشنایی با مراحل صادرات و رفع تعهدات ارزی-دوره منقضی شده

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

شرکت در دوره جهت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی الزامی ست

20,000 تومان

آشنایی با نحوه ثبت سفارش

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
40,000 تومان